Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hond&Gezin gevestigd te Weert

Artikel 1 DEFINITIES

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Hond&Gezin: Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer: mevrouw J. Frencken handelend onder de naam Hond&Gezin, gevestigd te Weert, geregistreerd onder het Kamer van Koophandel-nummer 65912926. Aangesloten bij de APDT (The Association Of Pet Dog Trainers For Belgium And The Netherlands)
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Hond&Gezin een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 5. Partijen: Hond&Gezin en Opdrachtgever gezamenlijk.
 6. Offerte/Aanbod: ieder mondeling of schriftelijk aanbod van Hond&Gezin om een Overeenkomst met Opdrachtgever aan te gaan.
 7. Overeenkomst: iedere tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst of opdracht, waarmee Hond&Gezin zich tegenover Opdrachtgever heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van in de relatie tussen hond en mens, met specialisatie hond en kind.
 8. Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, overeengekomen zijn of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de Overeenkomst, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 9. Programma(‘s): verzamelnaam voor alle offline activiteiten en programma’s die door Hond&Gezin worden gegeven en/of ontwikkeld en/of verstrekt.
 10. Online-programma(’s): verzamelnaam voor alle online activiteiten, interventies en programma’s die door Hond&Gezin worden gegeven en/of ontwikkeld en/of verstrekt.
 11. Materialen: al hetgeen door Hond&Gezin in het kader van de Overeenkomst of in eigen beheer is ontwikkeld, waaronder teksten, ontwerpen, adviezen, rapporten, verslagen, illustraties, foto’s, films, presentaties, , materiaal en andere materialen of (elektronische) bestanden en dergelijke.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes/Aanboden, Overeenkomsten en andere (rechts)handelingen, die betrekking hebben op de Diensten die Hond&Gezin aan Opdrachtgever levert en voorts op alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Hond&Gezin derden worden ingeschakeld.
 3. Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) Overeenkomsten tussen Partijen, waarbij de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen. Algemene voorwaarden Hond&Gezin oktober 2019.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal door Hond&Gezin worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 6. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 HET AANBOD

1. Alle Offertes, Aanboden en aanbiedingen van Hond&Gezin zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
2. Indien in het Aanbod geen termijn is genoemd, is het Aanbod 30 dagen geldig.
3. het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Opdrachtgever mogelijk te maken.
4. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever tot de offertedatum aan Hond&Gezin is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Hond&Gezin is verstrekt. Hond&Gezin is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige door Opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
6. Hond&Gezin behoudt zich het recht voor om een (gedeeltelijk) geaccordeerde Offerte/aanvaard Aanbod te weigeren.

Artikel 4 OVEREENKOMST

1. Een Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever volledige betaling is gedaan, voor akkoord getekende Offerte, aanvaarde Aanbod of opdrachtbevestiging door Hond&Gezin is ontvangen en geaccepteerd, dan wel – bij gebreke van een dergelijke (opdracht)bevestiging – op het moment dat Hond&Gezin tot uitvoering van de Overeenkomst is overgegaan.

2. Opdrachtgever is verplicht om de Offerte, het Aanbod of (opdracht)bevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Indien het vermelde in de Offerte, het Aanbod of opdrachtbevestiging van Hond&Gezin naar het oordeel van Opdrachtgever afwijkt van hetgeen is afgesproken, dient Opdrachtgever binnen 5 dagen na ontvangst van de (opdracht)bevestiging schriftelijk te reageren, bij gebreke waarvan de (opdracht)bevestiging als juist en bindend wordt beschouwd.
3. De door Partijen getekende Offerte of opdrachtbevestiging komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken en/of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hond&Gezin niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Indien de aanvaarding door Opdrachtgever – op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod of het Aanbod, dan is Hond&Gezin daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hond&Gezin anders aangeeft.
6. Bij (consumenten)koop op afstand ter zake een toegankelijke gesteld Online-Programma(‘s), online product of online Dienst komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Opdrachtgever (I) het Aanbod van Hond&Gezin expliciet heeft aanvaard, (II) de koopprijs direct voldoet aan Hond&Gezin, (III) de dan geldende Algemene voorwaarden van Hond&Gezin expliciet heeft aanvaard, (IV) expliciet te kennen heeft gegeven het Aanbod te willen ontvangen eerder dan na afloop van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen en (V) nadrukkelijk afstand heeft gedaan van de 14 dagen bedenktijd voor (consumenten)koop op afstand. Door middel van het accepteren van de Algemene voorwaarden online en het direct betaling van de koopprijs wordt voldaan aan voornoemde punten I tot en met V.

Artikel 5 WIJZIGING OVEREENKOMST

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering wenselijk en/of noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst daardoor worden beïnvloed. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassing van de Overeenkomst (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden.
3. Behoudens nadrukkelijke instemming door Hond&Gezin en de bepalingen zoals vermeld in artikel 17 van deze Algemene voorwaarden, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst te annuleren dan wel te beëindigen. Een verzoek tot annulering dan wel beëindiging dient schriftelijk te worden ingediend door Opdrachtgever. Hond&Gezin weigert haar toestemming niet op onredelijke gronden.
6. Het annuleren van een (Online-)Programma komt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij wet- en/of regelgeving of redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzet(ten). Indien wet- en regelgeving of redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzet(ten), dan de komen de gederfde inkomsten voor rekening en risico van Opdrachtgever, althans de daadwerkelijk geleden schade van Hond&Gezin voor rekening en risico van Opdrachtgever. De hoogte van de gederfde inkomsten, althans de daadwerkelijk geleden schade wordt vastgesteld en bepaald door Hond&Gezin en kenbaar gemaakt aan Opdrachtgever.
7. Indien een (Online-)Programma door toedoen van Opdrachtgever wordt/worden verplaatst en verplaatsing is mogelijk, dan zullen de kosten die gemoeid zijn met het verplaatsen, in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.
8. Hond&Gezin behoudt zich het recht om (Online-)Programma(‘s) kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van overlijden, ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbaren dan wel andere zwaarwegende redenen die verhinderen dat de Overeenkomst naar behoren kan worden uitgevoerd. Met wederzijds goedvinden zal – indien toepasselijk – een vervanger worden ingezet van vergelijkbaar niveau of kunnen andere data worden overeengekomen waarop de (online-)Programma(‘s) wordt/worden ingehaald. Opdrachtgever wordt hieromtrent onmiddellijk geïnformeerd en eventuele vervanging geschiedt zonder bijkomende kosten voor Opdrachtgever.

Artikel 6 WIJZE VAN UITVOERING

1. Hond&Gezin spant zich ervoor in om haar Diensten naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen te verrichten en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht, die van een professionele dienstverlener kan en mag worden verwacht. Hond&Gezin kan echter niet garanderen dat het door Opdrachtgever met de Overeenkomst nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.
2. Hond&Gezin heeft de plicht om Opdrachtgever desgevraagd vooraf in te lichten over de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
3. Hond&Gezin is gerechtigd de wijze te bepalen waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij neemt Hond&Gezin zoveel mogelijk de gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever en de in alle redelijkheid en tijdig door Opdrachtgever aangegeven aanwijzingen ter zake de Overeenkomst, in acht. Hond&Gezin informeert Opdrachtgever zo spoedig mogelijk bij voorgenomen wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering van Diensten en producten door Hond&Gezin mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke Materialen en/of gegevens, waarvan Hond&Gezin aangeeft of waarvan Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
5. Opdrachtgever is gehouden om volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst en om Hond&Gezin inzage te geven in alle informatie die Hond&Gezin nodig heeft voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Hond&Gezin ter beschikking gestelde informatie. Dit geldt ook indien deze informatie van derden afkomstig is. Hond&Gezin is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie.
6. Indien en voor zover dit, naar de mening van Hond&Gezin, van belang is ten behoeve van een goede uitvoering van de Overeenkomst, heeft Hond&Gezin het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden die door Hond&Gezin worden ingeschakeld. Hond&Gezin zal dit vooraf met Opdrachtgever overleggen.
7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat voor de uitvoering van de Overeenkomst desgevraagd werkruimte en werkfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen.
8. De termijn waarbinnen de Overeenkomst dient te worden uitgevoerd, wordt in overleg tussen Partijen bepaald, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven door Hond&Gezin.
9. Hond&Gezin minimaliseert het risicogedrag van de hond en maximaliseert de omgevingsfactoren waarin de hond zich bevindt om te komen tot maximaal geluk en veiligheid ten behoeve van particuliere Opdrachtgever(s) en de hond(en).
10. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen tussen Partijen, zijn geen reden voor afkeuring en/of korting en/of schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

Artikel 7 (ONLINE-)PROGRAMMA

1. Een Programma worden in onderling overleg tussen Partijen vastgelegd op een zekere datum, tijd en locatie. Een Online-Programma wordt direct, dan wel uiterlijk binnen 5 werkdagen, ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever, indien de Overeenkomst volledig tot stand is gekomen.
2. Wanneer de Opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van (een onderdeel van een) (online-)Programma(‘s), dan kan deze klacht worden ingediend overeenkomstig de klachtenprocedure zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

Artikel 8 INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

1. Alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele en industriële eigendom – waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht – op de resultaten uit de Overeenkomst, komen toe aan Hond&Gezin. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Hond&Gezin daartoe bevoegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de Overeenkomst door Hond&Gezin tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (waaronder doch niet uitsluitend teksten, ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, verslagen, illustraties, foto’s, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, systemen, werkwijzen, methoden, technieken, programma’s en andere materialen of (elektronische) bestanden en dergelijke) eigendom van Hond&Gezin, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
3. Na het voltooien van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Hond&Gezin tegenover elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte Materialen en/of gegevens, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Elk gedeelte van het/de Programma(‘s) en het/de Online-Programma(’s) zijn blijvend en ongedeeld eigendom van Hond&Gezin.

Artikel 9 KOSTEN

1. Alle prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld.
2. De prijzen zijn gebaseerd op het ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Hond&Gezin geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Hond&Gezin worden geheven dan wel door derden ten laste van Hond&Gezin worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch vóór het verrichten van de Diensten wijzigen, heeft Hond&Gezin het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever door te berekenen.
3. Eventueel onvoorziene (extra) uitgaven worden uitsluitend na overleg met Opdrachtgever gedaan en bij afzonderlijke factuur in rekening gebracht.
4. In geval van een Overeenkomst waarbij sprake is van door Opdrachtgever periodiek te betalen bedragen, is Hond&Gezin gerechtigd om door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden, de geldende prijzen en tarieven in redelijkheid aan te passen.
5. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door Hond&Gezin kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen als bedoeld in het voorgaande lid op grond van zwaarwegende belangen, dan is Opdrachtgever gerechtigd om binnen 30 dagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden, echter hij/zij is in dat geval gehouden tot een redelijke vergoeding van de gemaakte kosten dan wel het reeds gepresteerde.
6. Indien Hond&Gezin door het niet of niet tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of Materialen en/of door een gewijzigde, hetzij onjuiste Overeenkomst, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is om meer en/of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart in rekening gebracht, op basis van de gebruikelijk door Hond&Gezin gehanteerde tarieven. Hond&Gezin zal Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of indien de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
7. Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Hond&Gezin kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Hond&Gezin zal deze kosten zoveel mogelijk trachten te beperken.

Artikel 10 FACTURERING EN BETALING

1. Hond&Gezin is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
2. Hond&Gezin draagt zorg voor tijdige facturering.
3. Bij opschorting of annulering bij de start of na aanvang van een/de (Online-)Programma(’s) vindt geen restitutie van reeds betaalde kosten plaats, met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden.
4. Opdrachtgever dient facturen van Hond&Gezin binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, uitgezonderd betaling van de factuur/facturen ter zake Online-Programma(‘s), producten of Diensten die na betaling direct worden geleverd. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden op de door Hond&Gezin aangegeven bankrekening.
5. Indien Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Hond&Gezin de vordering uit handen geven, in welk geval alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever komen. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, zulks onverminderd het recht van Hond&Gezin op de daadwerkelijke kosten. Buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten en aan consumenten gelijkgestelde partijen worden overeenkomstig de dan geldende wet- en regelgeving bepaald tot het toegestane maximum. De eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6. Indien betaling langer dan één maand achterwege blijft, kan Hond&Gezin de uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat betaling is geschied.
7. Hond&Gezin heeft het recht om, alvorens verplichtingen van haar kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door Opdrachtgever te verlangen wanneer het naar het oordeel van Hond&Gezin aannemelijk is dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen dan wel een dergelijk handelwijze volgens Hond&Gezin wenselijk is.
8. In geval van een gezamenlijk gegeven Overeenkomst zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het gehele bedrag van de factuur.

Artikel 11 KLACHTEN / RECLAMES

1. Klachten over de geleverde Diensten, Programma’s of producten, dan wel over het bedrag van de factuur, dienen door Opdrachtgever uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de klacht respectievelijk de factuurdatum, dan wel uiterlijk binnen 2 weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Hond&Gezin. Klachten ter zake Online-programma’s dienen binnen 48 uur na constatering van de klacht te worden gemeld aan Hond&Gezin. Een consument of aan een consument gelijkgestelde partij heeft een uiterlijke klachttermijn van 2 maanden na ontdekking van de klacht.
2. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hond&Gezin in staat is om adequaat te reageren. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn reageert, vervalt het recht op reclame.
3. Hond&Gezin zal de klacht binnen 4 weken na ontvangst van de klacht behandelen. Het oordeel van Hond&Gezin ter zake de klacht zal gemotiveerd en schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Opdrachtgever. De klacht ter zake een Online-programma zal binnen 7 dagen worden behandeld.
4. Indien een klacht gegrond is, zal Hond&Gezin overeengekomen werkzaamheden nogmaals verrichten maar nu in overeenstemming met onderlinge afspraken. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, is Hond&Gezin slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 12 van deze Algemene voorwaarden.
5. Indien Opdrachtgever het niet eens is met het oordeel van Hond&Gezin ter zake de klacht, dan kan Opdrachtgever haar vraag voorleggen bij de instantie zoals opgenomen in deze Algemene voorwaarden.
6. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.
7. Klachten dienen digitaal verzonden te worden aan info@hondengezin.nl of per aangetekende post aan Hond&Gezin, Korenaar 28, 6003 EH Weert.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien Hond&Gezin aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Hond&Gezin is uitsluitend aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden directe schade, die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene voorwaarden; b. de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van Hond&Gezin aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Hond&Gezin kunnen worden toegerekend. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden; c. de redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene voorwaarden.
4. Hond&Gezin is nooit aansprakelijk voor: a. schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Hond&Gezin is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie of schade die anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van Opdrachtgever; b. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen en/of nalaten van door Hond&Gezin ingeschakelde derden (medewerkers van Hond&Gezin daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Hond&Gezin verbonden organisatie; c. bij Opdrachtgever of derden ontstane indirecte, bedrijfs- of gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies of verminking van gegevens en/of schade door bedrijfsstagnatie; d. schade aan kleding en andere persoonlijke eigendommen, (lichamelijk) letsel of welke vorm van schade dan ook die is ontstaan tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden door Hond&Gezin dan wel door haar ingeschakelde derden. en schade veroorzaakt door of aan de hond(en) en/of kind(eren) van Opdrachtgever bij de uitvoering van de werkzaamheden door Hond&Gezin of door Hond&Gezin ingeschakelde derden.
5. De in het vierde lid vermelde uitsluitingen van aansprakelijkheid van Hond&Gezin gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hond&Gezin.
6. Elke aansprakelijkheid van Hond&Gezin is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval op grond van een door Hond&Gezin gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
7. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering op grond van een in het voorgaande lid genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Hond&Gezin in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen van Opdrachtgever. Indien de Overeenkomst langer dan 3 maanden doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Hond&Gezin in het kader van de Overeenkomst in de laatste 3 maanden vóór het ontstaan van de schade, van Opdrachtgever heeft ontvangen.
8. Het bedrag waarvoor Hond&Gezin in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele bedragen waarvoor Opdrachtgever is verzekerd.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Hond&Gezin dan wel er sprake is van ruime aansprakelijkheid van Hond&Gezin jegens een consumenten of aan een consument gelijkgestelde partij op grond van dwingend recht en/of regelgeving.
10. Indien Opdrachtgever nooit over geleden schade dan wel gemaakte fouten heeft gereclameerd, komt de schade van Opdrachtgever niet voor vergoeding in aanmerking.
11. Alle situaties van overmacht aan de zijde van Hond&Gezin, ontslaan Hond&Gezin van enige verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding door Opdrachtgever is in dergelijke gevallen uitgesloten.
12. Voor iedere door Hond&Gezin aangegane Overeenkomst geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Hond&Gezin kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Daarentegen zal Hond&Gezin haar uiterste best doen om het door Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken. Bij het uitblijven van het door Opdrachtgever gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting onverkort van kracht.
13. Hond&Gezin is niet aansprakelijk voor ziekte(n) en/of (vermeende) gebreken, fysiek of mentaal, welke de hond(en) en/of de/het kind/kinderen mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden door Hond&Gezin.
14. Opdrachtgever blijft altijd aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond(en) en/of kind(eren).

Artikel 13 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)

1. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Hond&Gezin geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Hond&Gezin en/of Opdrachtgever niet in staat is verplichtingen na te komen.
2. Indien Hond&Gezin door een niet toerekenbare tekortkoming is verhinderd de Overeenkomst uit te voeren, is Hond&Gezin gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot een maximale periode van 6 maanden dan wel de maximale periode zoals is toegestaan ten opzichte van consumenten of aan consumenten gelijk gestelde partijen vanaf het startmoment van overmacht dan wel de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever kan op die grond geen recht op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, en/of interesten doen gelden.

Artikel 14 DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur, zoals bepaald bij het Aanbod.
2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de Overeenkomst kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene omstandigheden, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – de kwaliteit van de door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de eventueel door Opdrachtgever bij de Overeenkomst betrokken derden.
3. Hond&Gezin zal zich ervoor inspannen om de Overeenkomst binnen de afgesproken planning dan wel aangegeven levertermijn uit te voeren.
4. Partijen hebben ieder het recht de Overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen Overeenkomst en eventueel aanvullende Overeenkomsten wegens zwaarwegende redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de Overeenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden.
5. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de Overeenkomst door Hond&Gezin verrichte werkzaamheden volledig vergoeden. Alle reeds aan Opdrachtgever verstuurde facturen blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct opeisbaar. Opdrachtgever is voorts gehouden eventuele schade, bestaande uit winstderving, aan Hond&Gezin te voldoen. Een en ander behoudens de beperkingen van de dan geldende wet- en/of regelgeving en de eisen van redelijkheid en billijkheid.
6. Indien de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan heeft Hond&Gezin het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
7. Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij: a. er sprake is van overlijden; b. een verzoek tot faillissement is ingediend; c. uitstel van betaling is aangevraagd; d. liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft; e. op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd of f. de andere partij anderszins het vrije beheer over haar/zijn vermogen verliest.
8. Hond&Gezin is in geval van ontbinding van de Overeenkomst tegenover Opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot enige schadevergoeding gehouden, tenzij wet- en/of regelgeving zich daartegen verzet.
9. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient iedere partij alle in haar/zijn bezit zijnde zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij, onmiddellijk aan die andere partij ter hand te stellen.

Artikel 15 GEBRUIK VAN E-MAIL EN ELEKTRONISCHE (COMMUNICATIE)VOORZIENINGEN

1. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zullen Partijen door middel van e-mail en andere elektronische (communicatie)voorzieningen, waaronder via internet, met elkaar kunnen communiceren en Diensten, (Online-)Programma’s en/of producten leveren.
2. Partijen erkennen dat aan het gebruik van e-mail en andere elektronische (communicatie)voorzieningen risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en/of virus. Partijen zijn niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van e-mail en/of andere elektronische (communicatie)voorzieningen. Partijen doen al hetgeen redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

Artikel 16 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. Verwerking van persoonsgegevens door Hond&Gezin vindt plaats conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
2. Hond&Gezin beschouwt de persoonsgegevens die haar in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever worden verstrekt, als zijnde rechtmatig verkregen en beheerd door Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Hond&Gezin tegen alle eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 17 ZORGVULDIGHEID EN GEHEIMHOUDING

1. Hond&Gezin betracht bij het gebruik van alle informatie die haar ter kennis is gekomen in het kader van de Overeenkomst, de nodige zorgvuldigheid.
2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ene partij aan de andere is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt niet voor zover op Hond&Gezin een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien Hond&Gezin door Opdrachtgever van de geheimhoudingsplicht is ontheven.
3. Hond&Gezin is, indien zij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte informatie alsmede andere informatie waarvan hij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar redelijke oordeel van belang kunnen zijn.
4. Hond&Gezin behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de Diensten toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle eventueel door Hond&Gezin aan Opdrachtgever geleverde en/of uitgeleende zaken blijven tot aan volledige voldoening van alle vorderingen eigendom van Hond&Gezin. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken of in eigendom van Hond&Gezin toebehorende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
2. Bij niet betaling heeft Hond&Gezin het recht reeds geleverde zaken of aan haar toebehorende zaken bij Opdrachtgever terug te halen. Opdrachtgever dient daartoe zijn medewerking te verlenen. 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht om Hond&Gezin zo snel als redelijkerwijze verwacht mag worden, daarvan op de hoogte te stellen.
4. Opdrachtgever verplicht zich om optimaal zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en uitgeleende zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Hond&Gezin. In geval van beschadigingen toegebracht door Opdrachtgever, zal Opdrachtgever deze schade zoals geleden door Hond&Gezin aan Hond&Gezin vergoeden.

Artikel 19 OVERIGE BEPALINGEN

1. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht of overeenkomst tegelijkertijd aan anderen dan aan Hond&Gezin wenst te verstrekken of de opdracht of overeenkomst reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dan zal hij Hond&Gezin, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Hond&Gezin gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hond&Gezin.
3. Hond&Gezin is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en plichten, voortvloeiende uit de Overeenkomst, over te dragen aan derden, met schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever.

Artikel 20 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN

1. Op alle Overeenkomsten, waarop deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Indien tussen Partijen een geschil ontstaat met betrekking tot de Overeenkomst of daarop voortbouwende Overeenkomsten, dan zullen Partijen dit geschil in eerste instantie trachten op te lossen op minnelijke wijze.
3. Indien het onmogelijk is gebleken om een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het gebied van de Rechtbank naar de keuze van Hond&Gezin.

Artikel 21 WELZIJN HOND

1.Er worden geen aversieve hulpmiddelen/methoden gebruikt die pijn en schrik op de hond toedienen. Indien dit toch zou worden vastgesteld, bieden wij een diervriendelijk alternatief aan. Indien toch verder gebruik wordt gemaakt van deze eerste aversieve hulpmiddelen/methoden, dan hebben wij het recht u en uw hond verder van onze terreinen en trainingen te weigeren.
2.Heb ten allen tijde plezier en heb respect voor elkaar en het materiaal.
3.Het welzijn van mens en dier staat ten allen tijde voorop.